Program Operacyjny

Inteligentny Rozwój 2014-2020
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlowych „POLCARBO” Spółka Jawna Ryskalok & S-KA realizuje projekt „Pilotażowa linia kalcynowania fluidalnego wysokoglinowych surowców ilastych” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.


Numer umowy: POIR.01.01.01-00-1268/17-00

Wartość projektu: 7 806 890,81 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 406 514,16 zł


Celem projektu jest uruchomienie wytwarzania na bazie iłów turoszowskich kalcynowanych granulatów wysokoglinowych o cechach nieosiągalnych obecnie w Polsce w oparciu o opracowanie i uruchomienie całkowicie nowej i unikalnej na skalę światową, technologii wytwarzania kalcynowanych granulatów.


W projekcie zaplanowano przeprowadzenie prac rozwojowych (1 etap) i badań przemysłowych (2 etapy). Efektem zaplanowanych prac B+R będzie zbudowanie linii pilotażowej kalcynowania fluidalnego wysokoglinowych surowców ilastych o nominalnej wydajności 3 ton na godzinę. Produkt powstały w wyniku badań będzie gotowy do wprowadzenia na rynek, a jego wdrożenie nastąpi w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, znajdującej się na terenie RP.Projekt współfinansowany przez Unii Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.