http://www.polcarbo.pl/fundusze_ue.png
 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH „POLCARBO” SPÓŁKA JAWNA RYSKALOK & S-KA ubiega się o dofinansowanie na realizację projektu o nazwie „Pilotażowa linia kalcynowania fluidalnego wysokoglinowych surowców ilastych” na który Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 – WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA; Działanie 1.1. - Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.1. – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa; Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Opis projektu:

Projekt obejmuje uruchomienie pilotażowej technologii do produkcji wysokoglinowych kalcynatów ilastych stosowanych do wytwarzania materiałów ogniotrwałych i wielkoformatowych wyrobów ceramicznych. Kalcynaty tego typu stanowią też surowiec pośredni w dalszej rozwiniętej produkcji zaawansowanych krzemianów i glinokrzemianów stosowanych w syntezie zeolitó́w.

Jednocześnie w nowoczesnych technologiach ceramicznych wyrobów wielkowymiarowych pojawiło się wymaganie niskiej skurczliwości wypalania osiągane przez dodatki t.z.w. kalcynatów czyli surowców wstępnie wypalanych (mączek i granulatów szamotowych). Kalcynowanie pozwala na całkowite wyeliminowanie węgla i efektywne obniżenie skurczliwości wypalania surowców ceramicznych i ogniotrwałych, które są wymagane w produkcji wielkowymiarowych wyrobów ceramicznych, kafli, jak również betonów ogniotrwałych i wyrobów szamotowych.

Zwrócono uwagę, że iły turoszowskie i inne mogą być bardzo korzystną bazą do wytwarzania kalcynowanych mączek i granulatów ilastych na wzrastającym rynku wyrobów wytwarzanych we współczesnej ceramice i wyrobach ogniotrwałych.

Wytworzenie odpowiedniego granulatu wymaga specjalistycznego ciągu technologicznego stanowiącego element projektowanej linii pilotażowej. Fluidalne kalcynowanie surowców ilastych wymaga nadania tym surowcom odpowiedniej postaci granulatu pozwalającego się fluidyzować. Wymagania dla granulatu korzystnego do fluidyzacji obejmują odpowiednie uziarnienie (dotychczas ustalone na klasę ziarnową 0,7 do 2,0 mm) odpowiednie rozwinięcie powierzchni i porowatość umożliwiającą szybką wymianę ciepła i masy.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 10 103 875,60 zł, w tym koszty kwalifikowane 8 214 533,02 zł.

 

W celu zapewnienia jawności realizacji zadań na niniejszej stronie zamieszczane będą wszelkie ogłoszenia związane z niniejszym Projektem, w szczególności informacje o rozpoczętych procedurach zamówień dostaw lub usług.

 

 

AKTUALNOŚCI

 

13.12.2017 r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

 

27.12.2017 r.

Informujemy, że w postępowaniu na przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych wybrana została oferta Politechniki Częstochowskiej.